ขั้นตอนนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา | Passport | Visa | Workpermit

หากองค์กรของคุณมีปัญหา

 1. ขาดคนงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้าง
 2. มีคนงานที่ไม่มีใบอนุญาตหรือผิดกฎหมายทำงานอยู่
 3. ต้องการรับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

 

บริการของเรา

 1. รับจัดหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และพม่า
  (Mou) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และรับเหมา
  ก่อสร้าง
 2. รับดำเนินการในกรณีที่แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ลงทะเบียน แล้วต้องการเปลื่ยนให้เป็นแรงงาน
  ต่างด้าวที่ถูกกฏหมาย (MOU)

นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา  อย่างถูกกฎหมาย
ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยจ้างแรงงานได้ 4 ปี

 

mouเมียนมา_จัดหาคน

 

 

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา (จัดหาคน)

1. ยื่น-รับ แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด ระยะเวลา 7-14 วัน

2. แปลเอกสารนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษ

3. ยื่น หนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตเมียนมา ระยะเวลา 21 – 30 วัน

4. คัดเลือกคนงานและทำเอกสารให้คนงานเพื่อเข้ามาทำงาน ตามที่นายจ้างต้องการ ระยะเวลา 7 วัน

5. ตัวแทนบริษัทนำเข้าเดินทางไปที่ย่างกุ้ง เพื่อเซ็นสัญญาจ้าง กับคนงานแทนนายจ้าง ระยะเวลา 2 วัน

6. นำบัญชีรายชื่อคนงานเมียนมากลับมายื่น ณ สถานทูตเมียนมา ระยะเวลา 3 – 5 วัน

7. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด ระยะเวลา 7-14 วัน

8. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ที่อนุมัติจากจัดหางานจังหวัด นำส่งกรมการจัดหางาน ณ กระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 7-10 วัน

9. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน ส่งสถานทูตเมียนมา เพื่อรอกำหนดวันรับคนงาน ระยะเวลา 3-5 วัน

10. นัดหมายแรงงานไปที่เมียวดี เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย

11. จัดทำบัตรแรงงานเมียนมา (Smart Card) ให้แก่แรงงาน ณ เมียวดี ระยะเวลา 1 วัน

12. จัดทำ วีซ่า 2 ปี, ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรม เพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ แม่สอด ระยะเวลา 1 วัน

13. บริษัทพาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน 14. ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าคนงาน ณ จัดหางานจังหวัด ระยะเวลา 7-15 วัน

การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU
การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU

MOU เมียนมา MOU เมียนมา MOU เมียนมา

สำหรับทำงานโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ทางเรามีแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศพร้อมจะทำ MOU  เข้ามาทำงานในประเทศไทย

นำเข้าแรงงาน MOU คือ การนำเข้าแรงงานต่างด้าว ผ่านข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า  ลาว กัมพูชา

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

 

โดยให้ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน  สถานทูต  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา และตัวแทนบริษัทจัดหางานของประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา

โดยมีข้อตกลงว่าแรงงานที่นำเข้ามาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ

แรงงานกลุ่มนี้จะเป็นแรงงานใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย

 

สิ่งที่จะได้รับจากเรา

1. ค่าบริการของเรา รวมค่าจัดทำเอกสาร ประจำตัวคนงาน ดังนี้

1.1   หนังสือเดินทาง (Passport)

1.2   วีซ่าเข้าทำงานที่ประเทศไทย 2 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 2 ปี)

1.3   ใบอนุญาตทำงาน อายุ 2 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้ทุกปี จน ครบ 4 ปี)

1.4   ตรวจสุขภาพ

1.5   ค่ารถเดินทางมายังสถานประกอบการของนายจ้าง

1.6   เลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อใช้ยื่นประกันสังคมให้กับแรงงาน

1.7   สัญญาจ้างทำงานระหว่างลูกจ้างกับสถานประกอบการ 1 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 3 ปี)

2. แรงงาน MOU ทำงานกับนายจ้างที่ขอนำเข้ามาเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งต่างกับแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติแบบ ทร.38/1 ที่เปลี่ยนงานได้ ทำให้แรงงาน MOU นี้เข้ามาแล้วตั้งใจทำงานกับนายจ้างเดียวเท่านั้น

3. บริษัทฯรับมอบอำนาจทำเอกสารให้นายจ้างและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเอง

Facebook Comments