fbpx

 

แนวทางบริหารจัดการฯ 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
แนวทางบริหารจัดการฯ 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562

 

แนวทางบริหารจัดการฯ 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
แนวทางบริหารจัดการฯ 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562

สรุป มติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562
เรื่อง ต่ออายุกลุ่มบัตรชมพู  ดังนี้

กลุ่มที่ต่อได้คือบัตรชมพูที่ต่อได้มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้

1 บัตรชมพูหมดอายุ 30 กันยายน 2562 ต่อได้ ถึง 30 กันยายน 2564

2 บัตรชมพูหมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2562 ต่อได้ ถึง 30 กันยายน 2564

3 บัตรชมพูหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ต่อได้ถึง 31 มีนาคม 2565

หลังจากหมดอายุปี 2564, 2565 ต้องดำเนินการตาม MOU ปกติ

🚩โดยแต่ละกลุ่มต้องมีอายุหนังสือเดินทางเหลือพอที่จะต่อด้วย

📈ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ 2 ปี แบ่งเป็น
1 ปี แรก
-ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
-ประกันสุขภาพ 1,600 บาท / ปี ถ้ามีประกันสังคมไม่ต้องซื้อ
-ลงตราวีซ่า 1,900 บาท / ปี
-ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี 1,900 บาท
-หลักประกัน(นายจ้าง) 1,000 บาท
-ค่าบัตรใบใหม่ 80 บาท
รวมประมาณ 6,980

ปีที่ 2
-ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
-ประกันสุขภาพ 1,600 บาท / ปี ถ้ามีประกันสังคมไม่ต้องซื้อ
-ลงตราวีซ่า 1,900 บาท / ปี
รวมประมาณ 4,000

รวมทั้งหมด 2 ปี ค่าใช้จ่ายประมาณ
7,780 บาท (กรณีมีประกันสังคม)
10,980 บาท (กรณีไม่มีประกันสังคม)‼️

ระยะเวลาดำเนินการ 15 วันนับจากนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

ขั้นตอนการดำเนินการ ต้องรอประกาศจากทางราชการอีกครั้ง

สำหรับกลุ่มอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังคงให้ดำเนินการตามระบบ MOU ตามปกติ

🇱🇦🇲🇲🇰🇭
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

โทร 028215965
Line ID = @passportvisa

ค่าธรรมเนียมต่ออายุต่างด้าว 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
ค่าธรรมเนียมต่ออายุต่างด้าว 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
ค่าธรรมเนียมต่ออายุต่างด้าว 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
ค่าธรรมเนียมต่ออายุต่างด้าว 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
ค่าธรรมเนียมต่ออายุต่างด้าว 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
ค่าธรรมเนียมต่ออายุต่างด้าว 3 สัญชาติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
Facebook Comments
การต่ออายุต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ตาม มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562