พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ | Passport | Visa | Workpermit

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒

ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ

การแจ้งที่พักคนต่างด้าวภานใน 24 ชม.

และ การรายงานตัวทุกๆ 90 วัน

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ มาตรา 37พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ มาตรา 38


 

ขณะนี้นายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้องหมดแล้วส่วนใหญ่จะไม่ได้แจ้งที่พักกัน และจะมีความผิดตามมาตรา 37 และ 38 โดยมีโทษปรับ

สามารถแจ้งออนไลน์ได้
ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนขอใช้บริการ แจ้งเข้าที่พักอาศัย 24 ชั่วโมง
https://extranet.immigration.go.th/fn24online/FilterNoLogonServlet?nodeId=24&programId=FNHOTELREG

 


พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒

https://www.immigration.go.th/read?content_id=58b4f72454b2f90a80136447

มาตรา ๓๗ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑)๖ ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจของคต่างด้าวหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
(๒) พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร
ไม่สามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เข้าพักอาศัย
(๓) แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัย
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถ้าที่พักอาศัยใหม่อยู่ต่างท้องที่
กับสถานีตำรวจท้องที่เดิม คนต่างด้าวผู้นั้นต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่ไป
พักอาศัยใหม่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึงด้วย
(๔) ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้คนต่างด้าวผู้นั้น
แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึง
(๕) ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชัช้าเมื่อครบระยะ
เก้าสิบวัน และต่อไปให้กระทำเช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน ถ้าท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง
ตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้นก็ได้
ความใน (๓) และ (๔) จะมิให้ใช้บังคับแก่กรณีใดตามมาตรา ๓๔ โดยเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตาที่อธิบดีกำหนด
การแจ้งตามมาตรานี้ คนต่างด้าวอาจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมีหนังสือแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

มาตรา ๓๘ เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับ
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้น
ตั้งอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้า
เมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น
ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่
ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

www.passport.co.th

เรื่องแรงงานต่างด้าว
ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3

LINE ID: @passportvisa

Facebook Comments
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ