รับผิดชอบควบคุมและดูแลเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราได้รับความเห็นชอบจากสถานทูตพม่าและกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ประสานงาน ระหว่างนายจ้างแรงงานต่างด้าว และกรมการจัดหางาน  ในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้นโยบายของกระทรวงแรงงาน สามารถขับเคลื่อนได้จนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและข้าราชการกรมการจัดหางาน

การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555(ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555(ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555(ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555(ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การพิสูจน์สัญชาติ-MOU กรณีพิเศษ เมื่อปี 2556(ศูนย์เบ็ดเสร็จ จังหวดปทุมธานี)
การพิสูจน์สัญชาติ-MOU กรณีพิเศษ เมื่อปี 2556(ศูนย์เบ็ดเสร็จ จังหวดปทุมธานี)
การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU
การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU