พิสูจน์สัญชาติ (ตรวจสัญชาติ) แรงงานต่างด้าว | Passport | Visa | Workpermit
การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555(ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555 (ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555(ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การพิสูจน์สัญชาติเมื่อปี 2552 ถึง 2555 (ด่านแม่สอด-ระนอง-สุขสวัสดิ์)
การพิสูจน์สัญชาติ-MOU กรณีพิเศษ เมื่อปี 2556(ศูนย์เบ็ดเสร็จ จังหวดปทุมธานี)
การพิสูจน์สัญชาติ-MOU กรณีพิเศษ เมื่อปี 2556 (ศูนย์เบ็ดเสร็จ จังหวดปทุมธานี)

 

ที่มาของการตรวจสัญชาติ เนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายจนมีจำนวนเยอะ รัฐบาลจึงแก้ปัญหาให้โดยการเปิดขึ้นทะเบียนทำบัตรต่างด้าวเพื่อให้แรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาแสดงตน ขึ้นทะเบียนต่างด้าวแต่ สถานะยังเป็นแค่การผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอประเทศ เมียนมา ลาว กัมพูชา เข้ามาระบุตัวตนให้กับแรงงานว่าคนๆนั้นเป็นสัญชาติอะไรกันแน่ เพื่อพิสูจน์หรือตรวจได้แล้วว่าเป็นสัญชาติอะไรก็ จะได้รับหนังสือเดินทาง เมื่อได้รับหนังสือเดินทางก็สามารถนำมาขอลงตราวีซ่าได้ (เป็นการเปลี่ยนสถานะจากการผ่อนผันเป็นการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย) และก็ขอใบอนุญาตทำงานอย่างถูกกฎหมายได้

Facebook Comments