แบบฟอร์มการทำงานของคนต่างด้าว | Passport | Visa | Workpermit

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

การนำต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

แบบคำขออนุญาตทำงาน

แบบฟอร์ม MOU

Facebook Comments