เอกสารที่แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายต้องมี

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบไปด้วยเอกสาร 3 อย่างด้วยกัน

1.หนังสือเดินทาง (Passport)

 

2. ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA)

 

3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน

ถ้ามีไม่ครบตามนี้แสดงว่ายังไม่ถูกต้องปรึกษาเราได้เลยครับ