Passport Visa | Passport | Visa | Workpermit

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน
เดินทางจากแม่สอดโดยรถยนต์ใช้เวลา 12 ชั่วโมงเพื่อไปกลับพะอัน
เป็นตัวแทนนายจ้างในการลงนามสัญญา MOU เมียนมาคนเก่า ต้องการนำเข้าแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย