Passport Visa | Passport | Visa | Workpermit

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน
เดินทางจากแม่สอดโดยรถยนต์ใช้เวลา 12 ชั่วโมงเพื่อไปกลับพะอัน
เป็นตัวแทนนายจ้างในการลงนามสัญญา MOU เมียนมาคนเก่า ต้องการนำเข้าแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแ

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

นายจ้างลูกจ้างไม่มีเอกสารการทำงานที่ถูกต