ចង់ធ្វើការដោយស្រប់ច្បាប់ ត្រូវធ្វើបែបណា (Cambodia) | Passport | Visa | Workpermit
mou Cambodia
mou Cambodia
mou Cambodia
mou Cambodia

 

លិខិតធ្វើដំណើរ : ជាឯកសារសម្រាប់សំគាល់ និងសញ្ជាតិរបស់អ្នកចេញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ។

mou Cambodia
mou Cambodia

ប៉ាស្ព័រទេសចរណ៍ : ជាប្រភេទវីសា ដែលអនុញ្ញាតិឲ្យចូលប្រទេសសម្រាប់ដំណើរកំសាន្ត រឺទេសចរណ៍ ដោយហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការឬធ្វើអាជីវៈកម្មគ្រប់ប្រភេទ

mou Cambodia
mou Cambodia

ចូលមកធ្វើការប្រើវីសារទេសចរណ៍ ខុសច្បាប់

mou Cambodia
mou Cambodia

ចង់ធ្វើការដោយស្រប់ច្បាប់ ត្រូវធ្វើបែបណា ??
ថៅកែត្រូវដំណើការនាំចូលពលករដោយស្របច្បាប់ (MOU)  ក្រុមហ៊ុន នាំចូលពលករនៃប្រទេសថៃ ហ្គោលប៉លអ៊ឺវេន ខូអែលធីឌី

mou Cambodia
mou Cambodia

លក្ខ័ដំណើរការនាំចូល MOU សំរាប់ពលករកម្ពុជា (មានពលករហើយ )
មានដូចតទៅ:
1. ថៅកែយកឯកសារ មកស្នើរជាមួយក្រុមហ៊ុន ហ្គោលប៉លអ៊ឺវេន ខូអែលធីឌី
2. រងចាំដំណើរការ 45-60 ថ្ងៃ
3. ថៅកែធ្វើការណាត់ពេលវាដើម្បីឲ្យពលករធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញ
4. ក្រុមហ៊ុននាំពិនិត្យសុខភាព
5. ក្រុមហ៊ុននាំទៅភ្នំពេញដើម្បីវ៉ៃវីសារ រយៈពេល២ថ្ងៃ
6.  ក្រុមហ៊ុននាំទៅអប់រំរយៈពេល១ថ្ងៃ
7. ក្រុមហ៊ុននាំត្រឡប់មកដល់កន្លែងធ្វើការ

mou Cambodia
mou Cambodia

ឯកសារដែលត្រូវប្រើ:
1. ឯកសារក្រុមហ៊ុន៥ឈុត
2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅអាស័យដ្ឋាន ៥ឈុត
3. ផែនទី១
4. កុបពីមុខប៉ាស្ព័រ
5.  រូបថត 3*4 ៦សន្លឹក ផ្ទាំងពីក្រោយព៌ណសរ
6. ករណីជួលតូបគេ ត្រូវមានកិច្ចសន្យាជួលផង

mou Cambodia
mou Cambodia

ឯកសារត្រឹមត្រូវ អាចធ្វើការងារបាន
ធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសថៃ ដើម្បីធ្វើការជាមួយថៅកែ ឯកសារដែលបានទទួលគឺ:
1. ប័ណ្ណធ្វើការ
2. វីសារ
3. ប៉ាស្ព័រ
4. ប័ណ្ណពិនិត្យសុខភាព


กัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร  

Facebook Comments