ขั้นตอนนำเข้าแรงงานกัมพูชา MOU | Passport | Visa | Workpermit

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานกัมพูชา MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา(มีคนงานแล้ว)

  1.  ยื่นเอกสารนำเข้าแรงงาน
  2.  รอดำเนินการประมาณ 45 – 60 วัน
  3. นัดหมายเพื่อส่งแรงงานไปพนมเปญ
  4. แรงงานเดินทางไปพนมเปญเพื่อรับวีซ่า ระยะเวลา 3-7 วัน
  5. แรงงานเข้าศูนย์อบรมที่สระแก้วและตรวจสุขภาพ ระยะเวลา 1 วัน
  6. คนงานกลับถึงสถานที่ทำงาน

 

เอกสารที่ต้องใช้
1. หนังสือรับรองบริษัท 5 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นายจ้าง 5 ชุด
3. แผนที่ทำงาน
4. สำเนาพาสปอร์ต
5. รูปถ่าย 2นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว

6. กรณีเช่าสถานที่ทำงาน ให้แนบสัญญาเช่าด้วย

Facebook Comments
ขั้นตอนนำเข้าแรงงานกัมพูชา MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)