News | Passport | Visa | Workpermit

วิธีตรวจสอบบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ?

วิธีตรวจสอบบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศนั้น<b>เชื่อถือได้หรือไม่ ? </b>

ตรวจสอบ : บริษัทได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ?
ดูลักษณะการทำงาน ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศว่า น่าเชื่อถือ หรือไม่ ?

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง
1. หนังสือเดินทาง ( Passport ) 
2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ( Visa ) 
3.ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit )
4.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ( บัตรชมพู )