ข่าวแรงงานต่างด้าว | Passport | Visa | Workpermit

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง
1. หนังสือเดินทาง ( Passport ) 
2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ( Visa ) 
3.ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit )
4.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ( บัตรชมพู )

หยุด!!! ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU 

หยุด!!! ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU

เตือนภัยนายจ้าง สถานประกอบการ หยุด!!! ใช

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแ

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

นายจ้างลูกจ้างไม่มีเอกสารการทำงานที่ถูกต