ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง
1. หนังสือเดินทาง ( Passport ) 
2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ( Visa ) 
3.ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit )
4.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ( บัตรชมพู )