ความรู้เรื่องต่างด้าว | Passport | Visa | Workpermit

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

การขอรับความช่วยเหลือในประเทศไทยศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจัดตั้ง 10 ศูนย์ ณ จัดหางานจังหวัด

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าวที่เข้าตาม  MOU ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญํติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้

ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยควรทราบข้อควรรู้เบื้องต้น ขนบธรรมเนียมดังนี้

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง
1. หนังสือเดินทาง ( Passport ) 
2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ( Visa ) 
3.ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit )
4.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ( บัตรชมพู )