Laos | Passport | Visa | Workpermit

MOU แรงงานลาว เดินทางไปรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ที่เวียงจันทร์

MOU แรงงานลาว เดินทางไปรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ที่เวียงจันทร์

พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ,เดินทางไปรับวีซ่าที่เวียงจันทร์เข้าศูนย์อบรมหนองคายและรับใบอนุญาตทำงาน

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Lao Version)

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Lao Version)

การขอรับความช่วยเหลือในประเทศไทยศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจัดตั้ง 10 ศูนย์ ณ จัดหางานจังหวัด ได้แก่

ข้อควรปฏิบัติเมื่อแรงงานต่างด้าวครบกำหนดสัญญาจ้างงาน (Lao Version)

ข้อควรปฏิบัติเมื่อแรงงานต่างด้าวครบกำหนดสัญญาจ้างงาน (Lao Version)

ข้อควรปฏิบัติเมื่อแรงงานต่างด้าวทำงานครบกำหนดสัญญาจ้างงานแล้ว

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Lao Version)

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Lao Version)

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว

การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หรือขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนี้

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 (Lao Version)

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 (Lao Version)

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง (Lao Version)

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง (Lao Version)

แรงงานต่างด้าวที่เข้าตาม  MOU ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญํติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้

ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ( Lao Version )

ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ( Lao Version )

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยควรทราบข้อควรรู้เบื้องต้น ขนบธรรมเนียมดังนี้