หยุด!!! ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU 

หยุด!!! ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU 

เตือนภัยนายจ้าง สถานประกอบการ หยุด!!! ใช