อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร | Passport | Visa | Workpermit
mou ลาว
mou ลาว

mou ลาว
mou ลาว

หนังสือเดินทาง (Passport) : เป็นเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

mou ลาว
mou ลาว

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa ) : เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไข ห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด

mou ลาว
mou ลาว

การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวนั้น ผิดกฎหมาย

mou ลาว
mou ลาว

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร ??
นายจ้างดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย (MOU)  กับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

mou ลาว
mou ลาว

ขั้นตอนการนำเข้า MOU แรงงานสัญชาติลาว (มีคนงานแล้ว)
มีขั้นตอน ดังนี้
1. นายจ้างยื่นเอกสารนำเข้าแรงงานกับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
2. รอทางบริษัทดำเนินการประมาณ 45-60 วัน
3. บริษัทและนายจ้างนัดหมายกันเพื่อส่งแรงงานกลับไปเวียงจันทน์
4. บริษัทพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ
5. บริษัทพาแรงงานไปเวียงจันทน์ เพื่อรับวีซ่า ระยะเวลา 2 วัน
6. บริษัทพาแรงงานเข้าศูนย์อบรม ที่หนองคาย ระยะเวลา 1 วัน
7. บริษัทพาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน

mou ลาว
mou ลาว

เอกสารที่ต้องใช้
1.หนังสือรับรองบริษัท 5 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านนายจ้าง 5 ชุด
3.แผนที่ทำงาน
4.สำเนาพาสปอร์ต
5.รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว
6.กรณีเช่าสถานที่ทำงาน ให้แนบสัญญาเช่าด้วย

mou ลาว
mou ลาว

เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้
เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อทำงานกับนายจ้าง จะได้รับเอกสาร ดังนี้
1. Work Permit
2. Visa
3. Passport
4. ใบตรวจร่างกาย

 

ຖ້າຢາກເຮັດວຽກແບບຖຶກກົດໝາຍ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ (Laos)

Facebook Comments