ขั้นตอนนำเข้าแรงงานลาวMOU | Passport | Visa | Workpermit

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานลาวMOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)

 

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว (มีคนงานแล้ว)

  1.  ยื่นเอกสารนำเข้าแรงงาน
  2.  รอดำเนินการประมาณ 45 – 60 วัน
  3. นัดหมายเพื่อส่งแรงงานไปเวียงจันทร์
  4. ให้แรงงานไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่รัฐบาลกำหนด
  5. แรงงานเดินทางไปเวียงจันทร์เพื่อรับวีซ่า ระยะเวลา 2 วัน
  6. แรงงานเข้าศูนย์อบรมที่หนองคาย ระยะเวลา 1 วัน
  7. คนงานกลับถึงสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้
1. หนังสือรับรองบริษัท 5 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นายจ้าง 5 ชุด
3. แผนที่ทำงาน
4. สำเนาพาสปอร์ต
5. รูปถ่าย 2นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว

6. กรณีเช่าสถานที่ทำงาน ให้แนบสัญญาเช่าด้วย

Facebook Comments
ขั้นตอนนำเข้าแรงงานลาวMOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)