fbpx

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

 1. มีเล่ม CI + บัตรชมพูหมดอายุ 31/3/2563
 2. ยื่นเอกสารทำเล่มสากลใหม่ ไม่ต้องกลับประเทศ รอ 3 อาทิตย์
 3. เมื่อได้เล่มสากลใหม่ ยื่น MOU (ไม่ต้องย้ายวีซ่า)
 4. ยื่น MOU 45-60 วัน (กดเพื่อดูขั้นตอนการทำ MOU)
 5. MOU เรื่องออก ใช้ CI เดินทางกลับและใช้เล่มใหม่รับวีซ่า MOU

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปลี่ยนจากเล่ม CI เป็นเล่มสีน้ำเงิน

 1.  CI เล่มเดิม ตัวจริงและสำเนา
 2. สำเนาบัตรชมพูหรือใบอนุญาตทำงาน
 3. สำเนาบัตรประชาชนลาว
 4. สำเนาทะเบียนบ้านลาว
 5. รูปถ่าย 4×6 จำนวน2 รูป พื้นหลังสีขาว
 6. สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนนายจ้าง

ติดต่อ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3

LINE ID: @passportvisa

 

Facebook Comments