ขั้นตอนนำเข้าแรงงานเมียนมา MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว) | Passport | Visa | Workpermit

 

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานเมียนมา MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา (มีคนงานแล้ว)

1. ยื่นเอกสารนำเข้าแรงงาน
2. รอดำเนินการประมาณ 30 วัน
3. นัดหมายเพื่อส่งแรงงานไปเมียนมา (พะอ่าง)
4. พาแรงงานไปเมียนมาไปทำหนังสือเดินทางและเซ็นสัญญาจ้างงาน ประมาน 7 – 14 วัน
6. แรงงานเดินทางกลับไปรอที่บ้านเกิด ประมาน 30 วัน
7. แรงงานเดินทางไปเมียวดีเพื่อทำบัตรแรงงานเมียนมา (Smart Card) ระยะเวลา 1 วัน
8. แรงงานเดินทางมาแม่สอดเพื่อรับวีซ่า ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมระยะเวลา 1 วัน
9. คนงานกลับถึงสถานที่ทำงาน

 

เอกสารที่ต้องใช้
1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 6 ชุด (นิติบุคคล)
2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 6 ชุด
3. รูปถ่าย 1. ป้ายบริษัท 2. ลักษณะการทำงาน 3. ที่พักคนงาน
4. แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน
5. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ของเก่า
6. กรณีไม่มีเอกสารของเก่า ให้คนงานถ่ายรูปคู่กับนายจ้าง
7. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง 6ใบ
8. บัตรประชาชนเมียนมาตัวจริงวันไปทำพาสปอร์ต
9. ทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริงวันไปทำพาสปอร์ต

Facebook Comments
ขั้นตอนนำเข้าแรงงานเมียนมา MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)