ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา (จัดหาคน)

1. ยื่น-รับ แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด ระยะเวลา 7-14 วัน

2. แปลเอกสารนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษ

3. ยื่น หนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตเมียนมา ระยะเวลา 21 – 30 วัน

4. คัดเลือกคนงานและทำเอกสารให้คนงานเพื่อเข้ามาทำงาน ตามที่นายจ้างต้องการ ระยะเวลา 7 วัน

5. ตัวแทนบริษัทนำเข้าเดินทางไปที่ย่างกุ้ง เพื่อเซ็นสัญญาจ้าง กับคนงานแทนนายจ้าง ระยะเวลา 2 วัน

6. นำบัญชีรายชื่อคนงานเมียนมากลับมายื่น ณ สถานทูตเมียนมา ระยะเวลา 3 – 5 วัน

7. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด ระยะเวลา 7-14 วัน

8. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ที่อนุมัติจากจัดหางานจังหวัด นำส่งกรมการจัดหางาน ณ กระทรวงแรงงาน ระยะเวลา 7-10 วัน

9. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อคนงานเมียนมา ที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน ส่งสถานทูตเมียนมา เพื่อรอกำหนดวันรับคนงาน ระยะเวลา 3-5 วัน

10. นัดหมายแรงงานไปที่เมียวดี เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย

11. จัดทำบัตรแรงงานเมียนมา (Smart Card) ให้แก่แรงงาน ณ เมียวดี ระยะเวลา 1 วัน

12. จัดทำ วีซ่า 2 ปี, ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรม เพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ แม่สอด ระยะเวลา 1 วัน

13. บริษัทพาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน 14. ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าคนงาน ณ จัดหางานจังหวัด ระยะเวลา 7-15 วัน

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา สำหรับบริษัทที่ต้องการแรงงาน