fbpx
จัดหาและนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา
จัดหาและนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา

จัดหาและนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา

ถูกกฏหมายตามข้อตกลง MOU สำหรับทำงาน ในโรงงาน ร้านอาหาร ก่อสร้าง หรืออื่นๆ


 

ขั้นตอนการนำเข้า mou กัมพูชา
ขั้นตอนการนำเข้า mou กัมพูชา

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติกัมพูชา (จัดหาคน) สำหรับริษัทนำเข้า

  1. ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
  2. ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตกัมพูชา
  3. คัดเลือกคนงานและทำเอกสารให้แรงงานเพื่อเข้ามาทำงานตามที่นายจ้างต้องการ
  4. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชา ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
  5. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชา ณ กรมจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน)
  6. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชาที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน)ส่งสถานทูตกัมพูชาเพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
  7. นัดหมายแรงงานไปที่สระแก้ว เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
  8. จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ สระแก้ว
  9. ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
  10. ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณจัดหางานจังหวัด

เอกสารการนำเข้า mou กัมพูชา
เอกสารการนำเข้า mou กัมพูชา

เอกสารที่ต้องใช้การนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา (จัดหาแรงงาน)

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา (5 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน
4. รูปถ่ายสถานที่ทำงาน
5. รูปถ่ายลักษณะการทำงาน
6. รูปถ่ายสถานที่พักแรงงาน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุดอายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4. รูปถ่ายสถานที่ทำงาน
5. รูปถ่ายลักษณะการทำงาน
6. รูปถ่ายสถานที่พักแรงงาน

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน
1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน
กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดินสถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

www.passport.co.th

เรื่องแรงงานต่างด้าว
ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3

LINE ID: @passportvisa

Facebook Comments