fbpx
จัดหาและนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว MOU
จัดหาและนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว MOU

จัดหาและนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว

ถูกกฏหมายตามข้อตกลง MOU สำหรับทำงาน ในโรงงานร้านอาหาร งานบ้าน งานสวน หรืออื่นๆ ยกเว้นงานก่อสร้าง


 

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติลาว (จัดหาคน) สำหรับริษัทนำเข้า
ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติลาว (จัดหาคน) สำหรับริษัทนำเข้า

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติลาว (จัดหาคน) สำหรับริษัทนำเข้า

  1. ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
  2. ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตลาว
  3. คัดเลือกคนงานและทำเอกสารให้แรงงานเพื่อเข้ามาทำงานตามที่นายจ้างต้องการ
  4. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาว ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
  5. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาว ณ กรมจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน)
  6. ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาวที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน)ส่งสถานทูตลาวเพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
  7. นัดหมายแรงงานไปที่หนองคาย เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
  8. จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ หนองคาย
  9. ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
  10. ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณจัดหางานจังหวัด

 

mou ลาว
mou ลาว

เอกสารที่ต้องใช้การนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติลาว (จัดหาแรงงาน)

เอกสารนายจ้าง
บุคคลธรรมดา (5 ชุด)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน
1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน
กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น
– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)
กรณีเช่าสถานที่
1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

www.passport.co.th

เรื่องแรงงานต่างด้าว
ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3

LINE ID: @passportvisa

Facebook Comments