fbpx

 

จัดหาและนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา MOU
จัดหาและนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา MOU

จัดหาและนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา

ถูกกฏหมายตามข้อตกลง MOU สำหรับทำงาน ในโรงงาน ร้านอาหาร ก่อสร้าง หรืออื่นๆ


 

ขั้นตอนการนำเข้า mou เมียนมา
ขั้นตอนการนำเข้า mou เมียนมา

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOUสัญชาติเมียนมา (จัดหาคน) สำหรับบริษัทนำเข้า

1. ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
2. แปลเอกสารนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษ
3.ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตเมียนมา
4.คัดเลือกคนงานและทำเอกสารให้แรงงานเพื่อเข้ามาทำงานตามที่นาย จ้างต้องการ
5.ตัวแทนบริษัทนำเข้าเดินทางไปที่ย่างกุ้งเพื่อเซ็นต์สัญญาจ้างกับแรงงานแทนนายจ้าง
5.นำบัญชีรายชื่อแรงงานเมียนมากลับมายื่น ณ สถานทูตเมียนมา
6.นำบัญชีรายชื่อแรงงานเมียนมากลับมายื่น ณ สถานทูตเมียนมา
7.ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานเมียนมา ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
8.ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานเมียนมา ณ กรมจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน)
9.ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานเมียนมาที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน) ส่งสถานทูตเมียนมา เพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
10. นัดหมายแรงงานไปที่เมียวดี เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
11.จัดทำบัตรแรงงานเมียนมา ( Smart Card )ให้แก่แรงงาน ณ เมียวดี
12.จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ แม่สอด
13.ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
14.ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณ จัดหางานจังหวัด


 

เอกสารการนำเข้า mou เมียนมา
เอกสารการนำเข้า mou เมียนมา

เอกสารที่ต้องใช้การนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา (จัดหาแรงงาน)

เอกสารนายจ้าง

นิติบุคคล (6 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุดอายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4. รูปถ่ายสถานที่ทำงาน
5. รูปถ่ายลักษณะการทำงาน
6. รูปถ่ายสถานที่พักแรงงาน

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน
1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน
กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดินสถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่


บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

www.passport.co.th

เรื่องแรงงานต่างด้าว
ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3

LINE ID: @passportvisa

Facebook Comments