fbpx

การแจ้งเข้า – ออกจาก คนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

การแจ้งเข้า – ออกจาก คนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

 ยกเลิกการเปลี่ยนนายจ้าง โดยใช้การแจ้งเข้า – ออกจาก คนงานต่างด้าว (มาตรา 13) พระราชกำหนด การบ