fbpx

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ มาตรา 38

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ การแจ้งที่พักคนต่างด้าวภานใน 24 ชม. และ